GÖDEKLİ KÖYÜ/IĞDIR/ARALIK


   
 
  İngilizce ders notları
İNGİLİZCE DERS NOTLARI
Bu konu Y.Müh. Naim Uygun tarafından hazırlanmıştır.
UNIT I:
SECTION I :
İngilizcede cümleler iki temel yapıya uygun olarak kurulur ve kullanılır.
 
1- İSİM CÜMLELERİ
         2- FİİL CÜMLELERİ
1- İSİM CÜMLELERİ: Bir ismi ,bir varlığı tanıtan cümlelerdir.
Example: This is a book, That is a pencil, She is a nurse, He is a doctor, It is a cat ,I am a teacher, ....
Ayrıca bu isimleri daha iyi anlatabilmek için , hangi isimden bahsettiğimizi detaylı bir biçimde anlatabilmek için Sıfatlardan faydalanırız.
Ex: This is a book This is a red book This is a red and thick book This is a red ,thick and expensive book
Şimdi bahsettiğimiz kitabın kırmızı,kalın ve pahalı bir kitap oldugunu anlıyoruz.
Yukarıdaki cümler This ve That işaret zamiri ile kullanılacağı gibi Şahıs zamirleri ile kullanılabilir.
    I  › AM
            YOU ›   ARE
            HE ›        IS
            SHE ›       İS
            IT › İS
            WE › ARE
            YOU › ARE
            THEY › ARE

EX: I am a student
You are a teacher.
He is a doctor.
She is a nurse.
It is a cat.
We are teachers.
You are doctors
They are students.
They are tables.

SORU YAPMA : QUESTİON FORM:
Yukarıdaki cümleleri soru haline getirmek için yardımcı fiili ( Am, İs, Are) Başa getiririz.
This is a book › Is this a book ?
That is a pen › İs that a pen ?
She is a nurse › İs she a nurse ?

Bu cümleleri olumsuz yapmak için ise yardımcı fiilden sonra ( NOT) getirilir.
They are students. › They are not students.
We are teachers. › We are not teachers.
Olumsuz yaparken genellikle “Not” Yardımcı fiille kaynaşır. “İsn’t, aren’t” halini alır.


SECTİON II:
ÇOĞUL YAPMA KURALLARI:
İngilizcede bir ismi çoğul yapmak için değişik kurallar uygulanır.
1. Genellikle bir ismi çoğul yaparken ismin sonuna “ S ” eklenir.
Book › Books, Cat › Cats , Toy › Toys , Door › Doors

2. Sonu, “ O ,X ,CH , SH , SS , “ Gibi harflerle biten kelimeleri çoğul yaparken ismin sonuna “ ES” eklenir.
Box ›Boxes, Tomato › Tomatoes, Brush › Brushes, Glass › Glasses , Church › Churches

Exceptions: İstisnalar:
İngilizceye yabancı dillerden geçen kelimeler ile “ O” dan önceki harf sesli bir harf ise sadece “ S “ gelir.
Piano › Pianos, Photo › Photos , Dynamo › Dynamos, Kilo › Kilos, Porfolio › Portfolios, Studio › Studios, Radio ›Radios.

3. Sonu “ Y “  ile biten kelimelerde “Y”den önceki harf sesli ise ismin sonuna “ S “ gelir.
Toy › Toys , Boy › Boys , Key › Keys , Donkey › Donkeys.
Ancak sonu “ Y ” ile bittiği halde “ Y “ den önceki harf sessiz ise “ Y “ kalkar ,ismin sonuna “ İES” eklenir.
Lady › Laides, Baby › Babies , City › Cities , Story › Stories

4. Sonu “ F, FE “ ile biten kelimelerde ise “F” kalkar, ismin sonuna “ VES” eklenir.
Wife › Wives , Knife › Knives , Shelf › Shelves , Wolf › Wolves , Life › Lives
Bazı isimler “F,FE” ile bittiği halde sadece “ S “ eklenir.
 Blief › Bliefs , Cliff › Cliffs , Roof › Roofs , Proof › Proofs

5. Bazı isimlerin çoğul yapılması ise içlerindeki sesli harflerin değişmesi ile olur.
Man ®Men , Woman ® Women , Foot ®Feet , Goose®Geese, Mouse ® Mice , Tooth ® Teeth,

6. Bazı balık ve hayvanların isimlerinin tekil halleri çoğul anlam verir.
Sheep (koyun) ®Sheep (koyunlar), Fish (Balık) ® Fish (Balıklar), Swine(Domuz) ® Domuzlar, Trout(Alabalık) ® Trout (Alabalıklar)

7. Bazı isimler her zaman TEKİL haldedir , ÇOĞUL Olamaz .
Advice(Öğüt, Tavsiye), Baggage( Bagaj), Furniture(Mobilya), İnformation (Bilgi) , News (Haber) , Rubbish (Çöp)

8. Bazı isimler çoğul gibi göründüğü halde hem TEKİL hem de ÇOĞUL gibi kullanılır.
Barracks (Baraka) ® Barracks (Barakalar) , Series (Sıra,Dizin) ® Series ( Sıralar) , Works (Atelye ) ® Works (Atelyeler)

9. Çoğul görünümlü bazı isimler ise TEKİL bir anlam taşır ve cümle içinde TEKİL bir isim gibi kullanılır.
News (Haber), Billiards ( Bilardo) , Ashes (Kül)

10. Tekil görünümlü bazı isimler ise ÇOĞUL anlam taşır.
Cattle (sığırlar) , People (İnsanlar ) , Police ( Polisler, Polis Teşkilatı )

11. İki parçadan oluşan giyim eşyaları ile bazı el aletleri DAİMA ÇOĞUL HALDE Bulunurlar.
Trousers (Pantolon) , Clothes (Giysi) , Glasses ( Gözlük ) , Pincers (Kerpeten) , Scissors ( Makas),Bellows (Körük )

SECTION III:
ADJECTIVES - SIFATLAR :
Sıfatlar,ismleri tanımlamak,onlar hakkında bilgi vermek, özelliklerini belirtmek için kullanılan sözcüklerdir.

Long (Uzun), Sort ( Kısa), new (Yeni), Small (Küçük) Big ( Büyük), Old ( Eski/Yaşlı)

SIFATLARIN TÜRLERİ : Sıfatlar altı çeşittir.
1.Descriptive Adjectives : Tanımlayıcı Sıfatlar
Bu tür sıfatlar isimlerin nasıl olduğunu açıklayan (Rengini , Biçimini ,Sayısını, Durumunu) Sıfatlardır.
Good (İyi),Yellow (Sarı) , Hot (Sıcak) ,Clean (Temiz), Dirty( Kirli)

2.Demonstrative Adjectives : Gösterme Sıfatları :
This ®These
 That ®Those

3.Distributive Adjectives: Üleştirme Sıfatları:
Both ( Her ikisi) ,Each (Herbiri) Every( Her) ,Either (Her bir) ,Neither ( Hiçbir)

4. Quatitive Adjectives: Nicelik Sıfatları :
Miktar belirtensıfatlardır.
Some( Biraz,Bir Miktar) ,Many(Birçok ,Sayı olarak), Much ( Çok,Miktar olarak) ,Few ( Az,az sayıda), All (Hepsi)

5. Interregative Adjectives: Soru Sıfatları :
Which(Hangisi), What (Ne) ,Whose( Kimin)
Bu Sıfatlar bazı isimlerin önüne gelerek onlarla ilgili soru oluşturur.
Which School, ( Hangi okul ?) What Book (Ne kitabı ?)

6. Possesive Adjectives : Mülkiyet Sıfatları :
My (Benim) , Your ( Senin)

İSİMLERDEN SIFAT YAPMA :
İsimler sonlarına bazı ekler alarak sıfa halide kullanılr.Bu eklerin başlıcaları şunlardır:
-y ; -ly;-able; -some; -an; - ian; -ful ; -ic; -ical; -ed ;- ish; - en; -like; - ous; - al;

               İSİM                                                                          SIFAT

WİND
RÜZĞAR
WİNDY
RÜZĞARLI
FRİEND
ARKADAŞ
FRİENLY
ARKADAŞÇA
CARE
DİKKAT
CAREFUL
DİKKATLİ
CHİLD
COCUK
CHİLDİSH
ÇOCUKÇA
FAME
ÜN
FAMOUS
ÜNLÜ
MUSİC
MÜZİK
MUSİCAL
MÜZİKAL
COMFORT
RAHATLIK
COMFORTABLE
RAHAT
GOLD
ALTIN
GOLDEN
ALTINDAN

 

UNIT I.
LESSON II.
ARTICLES: TANIM EDATLARI.
Tanım edatları A  ( an)  ve The sözcükleridir. A(an) belirsiz tanım edatı ( indefinite article) The ise ( Definite article) Belirli tanım edatıdır.
The Indefinite article- Belirsiz tanım edatı (a-an) :
İsimlerin önüne gelerek “bir, herhangi bir”  anlamı veren a belirsiz tanım edatı (a,e, i,o,u)sesli harfleriyle veya okunmayan “ H” harfiyle başlayan kelimelerin önüne geldiginde “an”  şekline girer.
Sayilabilen tekil isimlerin önüne gelen “a/an” tanım edatı o şeyin bu isimle isimlendirilen türünün içinden herhangi biri olduğunu belirtir.
A chair ( bir sandalye)
A book (bir kitap )
A man
An apple
An hour

A /An tanım edatının kullanıldığı yerler:
1. Özel bir şahıs veya şeyi belirtmeyen hehangi bir sayılabilen tekil isimlerin önünde :
I saw a bird.
Take a chair.
Read a story.
We live in an apartment..

2. Bir sınıf veya topluluğu belirtmek için tekil isimlerin önünde :
a cow is a useful animal.
A baby needs care.
A triangle has three corners.

3. Meslek isimlerini de kapsayan isimler ,dinler , sınıflarla ve isim tamlayıcısı olarak:
He is a dactor.
She is a nurse.
He is a muslim
Turgut become an engineer.

4. Bazı ölçü ifadelerinde :
a dozen
a couple
half a kilo
a quarter

5. Fiyat, sürat , oran ifadelerinde :
500 liras a meter
2 dollars a packet
120 kilometers an hour

6. What ile başlayan bazı cümlelerde :
What a cold day.
What a lovely girl
What a dirty boy.

Belirsiz tanımedatı( a/ an ) kullanılmadığı yerler :

1. Çoğul ve sayılamayan isimlerin önünde :
A cat ® cats , an orange ® oranges coffe ,water, wine sugar, salt ,tea, paper etc.
Advice, news, information, furniture baggage gibi çoğul anlam taşıyan kelimeler olduğundan (a/ an ) kullanılamaz .

2. Happines, fear ,death ,beauty ,courage  gibi soyut anlamlı kelimelerin önünde kullanılamaz.

3. Yemek öğünlerinin önünde (A/an) kullanılamaz.
We have breakfast at seven.
Lunch time is between tweleve and one o’clock.
We ‘ll go to dinner soon.
Lesson III.
The definte article - Belirli tanım edatı : (The)
Belirli tanım edatı diye adlandırılan “The “ sözcüğü tekil,çoğul, sayılabilen sayılamayan ,bütün isimlerin önünde kullanılabilir ve onların bilinen ve aynı cins şeylerin içinden herhangi biri değil  belirli ve bilinen olduğunu     işaret eder.
The man ® adam (bu adam- bilinen adam)
The chair ® sandalye (bu sandalye- bilinen sandalye)

Belirli tanım edatını kullanıldığı yerler :
1. Dünyada sedece bir tane olan isimlerin önünde :
The earth
The sky
 The moon
The east

2. Sözün başında geçtiği için artık bilinen bir şey durumunda olan isimlerin önünde :
I saw a bird .The bir was fliying.
Give me a book. The book you bought it from the schhool
We met a girl. The girl came with us.
He gave me a book .The book was very interesting.

3. Bir cümlecik ilave edilerek isim hakkında bir açıklama yapılması nedeniyle isim tanınmışsa:
The man we met yesterday.
The house they bought.
The building on the hill.
4. Bulnduğu yer bilinen isimlerin önünde :
They are in the park.
The ball is under the chair.
The map is on the wall.

5. En üstünlük derecesindeki sıfatların önünde :
This is the widest street inthe city.
She is the most beautiful girl inthe class.
 My car is the fastest car in the town.

6. The özel isimli deniz, nehir , takım adaları , sıra dağlar çoğul isimli ülkeler ,ve çöller önünde kullanılır :
The Alps
The Sahara
The Nederlands
The Antartic
The Adriatic
The U.S.A
The Bahamas
The Kızılırmak
LESSON IV.
PRONOUNS- ZAMİRLER:
Zamirler isimlerin yerlerine kullanılan sözcüklerdir.Bir cümlede bir ismi iki kere kullanmamak için çoğu kez onun ikinci kez geçtiği yere zamir konur.

ZAMİRLERİN TÜRLERİ :
1. PERSONAL PRONOUNS -ŞAHIS ZAMIRLERI:
2. POSSESSIVE PRONOUNS- MÜLKIYET ZAMIRLERI:
3. REFLEXIVE PRONOUNS- DÖNÜŞÜMLÜ ZAMIRLER:
Bu zamir çeşitlerini toplu halde görelim

YALIN HALDEKI ŞAHIS ZAMIRLERI
ŞAHIS   ZAMIRININ  HALİ-e, -i
                                 MÜLKİYET SIFATI
                            MÜLKİYET ZAMİRİ
                              DÖNÜŞÜMLÜ ZAMİRLER
 I           BEN
ME       BENİ,BANA
MY                 BENİM
MİNE         BENİMKİ
MYSELF
YOU     SEN
YOU    SENİ, SANA
YOUR            SENİN
YOURS      SENİNKİ
YUORSELVES
 HE         O 
HİM     ONU,ONA
HİS                 ONUN
HİS             ONUNKİ
HİMSELF
SHE        O
HER     ONU,ONA
HER                ONUN
HERS          ONUNKİ
HERSELF
 IT          O
IT         ONU,ONA
ITS                  ONUN
------              
ITSELF
WE        BİZ
US           BİZİ,BİZE
OUR              BİZİM
OURS          BİZİMKİ
OURSELVES
YOU      SİZ
YOU       SİZİ, SİZE
YOUR            SİZİN
YOURS       SİZİNKİ
YOURSELVES
THEY    ONLAR
THEM ONLARI,ONLARA
THEİR         ONLARIN
THEİRS    ONLARINKİ
THEMSELVES

ŞİMDİDE BU TABLODAKİLERE BİRER ÖRNEK VERELİM.

I play tennis.                                                 He saw me./ Give me a book.
You drink tea.                                               He loves you ./ I will give you.
He reads book.                                            I know him. / She gave him water.
She is a student.                                         I saw her / I told her a story.
It is a cat.                                                       I can’t do it. / I made it for you.
We are teachers.                                         She remerbred us. / she will come us.
You are doctors.
LESSON V.
VERBS- FİİLER :
Fiiller iş, oluş ,hareket bildiren sözcüklerdir. Ayrıca fiiller eylem veye durumu gösterirken o eylemlerin ne zaman gerçekleştiğini de belirtirler.

Fiillerin türleri :
İngilizce de iki tür fiil vardır.
1. Auxilary Verbs - Yardımcı Fiiller
Sayıları 12 olan yardımcı fiiller şunlardır :
To be                                   May
To have                              Must
To do                                  Will
To dare                              Shall
To need                             Ought
Can                                     Used

Bu yardımcı fiiller olumlu bir cümleyi soru veya olmsuz yapmaya yaradığı gibi zamanların meydana getirilmesine de yardım ederler.

2. Ordinary Verbs - Olağan Fiiller : Yukarıdaki on iki Yardımcı Fiilin Dışında kalan bütün fiiller olağan fiillerdir. Bu fiilleri Simple past - Basit geçmiş veya Present perfect - Şimdiki Bitmiş zaman yapısına çevirirken fiilin sonuna "ED" ekleriz. Kısaca bu kurala uyan fiillere Regular verbs - Düzenli Fiiller diyoruz. olağan fiillerdir.

3. IRREGULAR VERBS: Bu Fiiller yukarıda bahsettiğimiz gibi sonlarına "ED" eki almayıp değişik şekillerde 2.ve3. hallerinde kullanılan fiillerdir . Bu yüzden bu tür fiillere "IRREGULAR VERBS - DÜZENSİZ FİİLLER" diyoruz. Şimdi bu fiilleri toplu olarak görelim.

 

COMPARISION OF ADJECTIVE - SIFATLARIN KARŞILAŞTIRILMASI :
Sifatlar Sahip oldugu özelliklerin derecelendirilmesi bakimindan üç şekilde bulunurlar.

1. Positive Degree :Tabii Derece: Kök halinde bulunan Sifatlardir.
Young , Tall , Small;Long; Short ; Big

2.Comperative Degree: Karşilaştirma Derecesi :
Bir şahis veya şeye ait olan sifatin başka bir şahs ait sifattan daha üstün oldugunu gösterir.
Bu iki Sifati karşilaştirirken dikkat Etmemiz gereken nokta bu siatin tek heceli olup oladigidir. Eger sifat tek heceden oluşuyorsa sifatin sonuna “ -er “ ekleyerek “daha üstün “ anlamı verilir.Ancak sıfat iki veya daha fazla heceden oluşmuşsa sıfatın önüne “ More “ eklenir.
Big ®Bigger ; Small ®Smaller; Cold ® Colder; Short ®Shorter
Beautiful ® more beautiful ; Expensive ® More expensive; Handsome ® more handsome
My car is Big . Ali’s car is Bigger than mine.
Nermin is Shor girl. Merve is Shorter  than Nermin.
Ankara is cold city. Erzurum is Colder than Ankara.
Ali’s book is expensive. This book is more expensive than Ali’s book.
Zeynep is beutiful girl . Zehra is more beautiful than Zeynep.

3. Superlative Degree : En üstünlük Derecesi
Aynı özelliklere sahip üç sıfatın karşılaştırılması için tek heceli sıfatlarda sıfatın önüne “the” sonuna ise”-est” getirilir.
Short ® Shorter ® The shortest ; Tall ® Taller ® The tallest
İki veya daha fazla heceli sıfatların en üstünlük derecesi ise sıfatın önüne “THE Most”, sonuna “ -EST” eklenerek yapılır.
The most expensive; The most beautiful , The most useful ; The most handsome
Ali is hansome boy, Veli is more hansome than Ali . Mehmet is the most handsome boy in tjhe class.
Ayşe is beautiful girl , Merve is more beauitiful than ayşe . Zehra is the most beautiful girl in the class.
I am the most powerful man in the world

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

SİTEYİ TASARLAYAN: AYHAN LUTE
 
Kullanıcı adı:
Şifre:
Reklam
 
siteyi tasarlayan: AYHAN LUTE
 
 

DUYURU PANOMUZ

GÖDEKLİ KÖYÜ
2009 MUHTAR ADAYLARI
1.İsmet GÜLMÜŞ 2.Nesim EM
GÖDEKLİ KÖYÜ
İL ENCUMAN ADAYLARI
1.Yüsüf OĞUZ 2.İsa BİLİR 3.Zeki GÜLMÜŞ 4.Hamit GÜMÜŞ 5.Abdullah EM


----------------


----------------

GÖDEKLİ KÖYÜ

GÖDEKLİ KÖYÜ

GÖDEKLİ KÖYÜ
----------

SİTENE EKLE

 
 
Hergüne Bir Manzara Resmi
sözlük
 
Bugün 1 ziyaretçi (54 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
site koruma